سرزمین قارچ دلجان در سال ۱۳۹۸، در زمینی به مساحت ۳ هکتار و در ۳ فاز مزرعه مکانیزه تولید قارچ خوراکی دکمه ای ،قارچ بلانچ شده و تولید کمپوست شروع به فعالیت نموده است. در حال حاظر کشت مکانیزه قارچ دکمه ای و بلانچ شده در حال انجام هستند.